NG Gemeente Tsitsikamma

Nuwe lewe vir almal deur Jesus Christus

Ons besoekers

Vandag 8

Gister 14

Afgelope week 117

Afgelope maand 309

Nieteenstaande die feit dat die gemeente twee leraars het, voel die kerkraad dat die beaarbeiding van die boonste Tzitzikamma deel nie na wense kan geskied nie en daarom besluit die kerkraad op 09 September 1944:
 

  1. Dat die boonste deel van die Tzitzikamma d.w.s. vanaf die wyk Coldstream tot en met die wyk Witte-Els-Bosch (insluitende Robbehoek) onverwyld sal afgestig word tot 'n aparte gemeente.
  2. Die kerkraad willig in om aan daardie deel te gee:
    1. Die saal op Sanddrift, onbelas en onbeswaard met die meubels daarin.
    2. Die tweede Predikante-pensioen aandeel sodra Kareedouwgemeente weer deur net een leraar bedien word.
    3. 'n Geskenk van £500 by afstigting en 'n bedrag van £100 per jaar vir die eerste 5 jaar


Hierdie besluit, tesame met die lyste van waarborge, word aan die Ring van Uitenhage in sitting in Port Elizabeth-Sentraal op 19 September gestuur met die versoek om daaraan uitvoering te gee. Die Ring besluit tot afstigting en dra dit aan die Ringskommissie, bestaande uit di. C.H. Stulting, C.J. Bester en O.A. Cloete, op om uitvoering aan die versoek te gee en om die Kerkraad op Sanddrift op 21 Oktober te ontmoet met die oog op beter afstigtingsvoorwaardes.


Op hierdie vergadering is besluit om die kontantskenking te verhoog tot £1000 en verder alle uitstaande dankfeesgelde aan die nuwe gemeente af te staan.
 
Ds J.J.D Malan word tot konsulent van die gemeente benoem. Kerkraadslede:
Ouderlinge: E.M. Ferreira, G.I. van Rooyen, (vir een jaar) en P.C. Herselman, S.E. Terblanche en N.J. Stroebel vir twee jaar.
Diakens: P.M. Vosloo, J.W. Wolmarans, (vir een jaar) en D.C. Steyn, J.W. van Wyk en J.D.W. Barnard (vir twee jaar)
 
Op 3 Desember 1944 kondig Ds. J.J.D. Malan aan dat hy die beroep na die nuwe gemeente Tzitzikamma aangeneem het en Ds. J.J. Jordaan dat hy die beroep na Port Elizabeth-Noord aangeneem het. Ds. Malan neem afskeid op 31 Desember 1944 en Ds. Jordaan op 21 Januarie 1945.

Ons is op facebook

Webblad word goedgunstelik gehuisves deur ANNO internet dienste.
Kontak die webmeester by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hierdie webtuiste werk die beste op Firefox en Chrome
Kopiereg © 2011-2018 behou deur NG Gemeente Tsitsikamma.